OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY

Pro používání služby CZhity.cz je nutný váš souhlas s obchodními podmínkami. Díky souhlasu můžete využívat služeb předplatného CZhity.cz a stahovat jednotlivé notové zápisy, bicí linky, záznamy s akordovými značkami a další materiásly.
 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní a licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti TISCALI MEDIA, a.s. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00, IČO: 28516117, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, B 14984, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky CZhity.cz (dále jen „Portál“).
  2. Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.
  3. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.
 2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

  1. K uzavření smlouvy dochází založením Uživatelského účtu na webových stránkách reg.tiscali.cz, odsouhlasením licenčního ujednání a prohlášení o ochraně osobních údajů ve znění uvedeném na stránce reg.tiscali.cz a přihlášením se na stránky Portálu. Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.
  2. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatel v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Poskytovatelem považovány za správné. Při registraci a při objednávání služby je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
  3. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3. osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.
 3. Poskytování služby

  1. Službou se pro účely této smlouvy rozumí zpoplatněná služba Poskytovatele spočívající ve zpřístupnění materiálů v nehmotném elektronickém formátu Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání díla Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.
  2. Webové rozhraní Portálu obsahuje veškeré informace o zpřístupňovaných dílech, včetně cen jejich zpřístupnění. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  4. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatelem uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele“).
  5. Objednávka je vyřízena, jakmile Poskytovatel obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému.
  6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Ukončení služby

  1. Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů.
  2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že služby poskytované Poskytovatelem nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy, ale může smlouvu rozvázat za podmínek stanovených v této smlouvě.
  3. Ukončit smlouvu může Uživatel na základě písemného prohlášení odeslaného na e-mail: helpdesk@tiscalimedia.cz. Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracovávání údajů o Uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané v Podmínkách.
  4. Veškeré nevyčerpané finanční prostředky, které Uživatel uhradil Poskytovateli předem za služby předplatného vrátí Poskytovatel Uživateli do 30 pracovních dnů po ukončení smlouvy.
 5. Platební podmínky

  1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy může Uživatel uhradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay.
  2. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.
  3. Případné slevy poskytnuté Uživateli nelze vzájemně kombinovat.
  4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Reklamace

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen Reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Uživatel může odesílat Reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených v Podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu helpdesk@tiscalimedia.cz.
  3. Poskytovatel posoudí Reklamaci do 30 pracovních dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat.
  4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele.
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Ochrana soukromí

  1. Podmínky ochrany soukromí Uživatele jsou stanoveny podmínkami Zásady ochrany osobních údajů uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Znění podmínek je k dispozici na adrese https://reg.tiscali.cz/privacy-policy a Uživatel je potvrzuje při zakládání svého uživatelského účtu.
 8. Odpovědnost poskytovatele

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění uživatelů.
  2. Poskytovatel není odpovědný za škody, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci výše.
  3. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.
  4. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené.
 9. Licence uživatele

  1. Zpřístupněním díla Uživatel získává právo používat dílo podle následujících ujednání.
  2. Dílo získané v rámci poskytování Služby Poskytovatelem má Uživatel právo používat pouze pro osobní potřebu.
  3. Uživatel může reprodukovat a kopírovat dílo do elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.
  4. Uživatel není oprávněn: a. nabízet, distribuovat, prodávat či licencovat stažená díla dle § 46 a následujícího Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), b. zasahovat do obsahu díla, c. veřejně dílo publikovat a rozmnožovat, d. odstranit identifikátory vlastnictví nebo jinak zasahovat do technického zabezpečení díla proti nelegálnímu šíření, e. pronajímat dílo, f. jakkoli komerčně dílo využívat.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.
  2. Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  3. Spory vzniklé v souvislosti s reklamací elektronických knih budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).
  4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2017.