Veni domine

Bára Basiková
[A]  [Asus2]    [A]
[A]  [A/G#]    [A/F#]    [A/E]   [D]  [A/C#]    [Hmi7]    [E7]
[A]Deus meus [A/G#]in te confi[A/F#]do,
[A/E] labia [D]mea [A/C#]laudabunt [Hmi7]te   [E7]Jesu.
[A]Agnus dei [A/G#]in te confi[A/F#]do,
audi [C#mi]voces te a[D]dorant, te pre[A]cantes.
Ani[Hmi7]mam meam [Hmi7/A]levavi ad [E7/G#]te,   [E7]
bene[A]dictus tu [A/G#]coqnovisti [A/F#]me,
te lau[C#mi]damus [D]veni [E]domi[A]ne.

[A/G#]    [A/F#]    [A/E ]   [D]  [A/C#]    [Hmi7]    [E7]
[A]Deus meus [A/G#]in te confi[A/F#]do,
[A/E]defende [D]nos [A/C#]ab hosti[Hmi7]bus  [E7]Jesu.
[A]Agnus dei [A/G#]in te confi[A/F#]do,
presta [C#mi]pacis incre[D]mentum, memento [A/C#]verbi.
Ani[Hmi7]mam meam [Hmi7/A]levavi ad [E7/G#]te,   [E7]
bene[A]dictus - [A/G#]miserere [A/F#]nobis,
te lau[C#mi]damus [D]veni [E]domi[A]ne.

[A]  [Asus2]    [A]
[H]Deus meus [H/A#]in te confi[H/G#]do,
agnus [D#mi]dei qui [E]tolis preccata [H]mundi.
Sine [C#mi7]te nihil [C#mi7/H]est in domi[F#7/A#]ne,   [F#7]
Jesu [H]Christe, Re[H/A#]demptor om[H/G#]nium
te lau[D#mi]damus [E]veni [F#]domi[H]ne.